Arrif d Tayri n W-ur Inu

Jan 15, 2019 by

Notes for reading:

  • x = kh  
  • ḏ = dh as in aḏrar/iḏwa 
  • ɣ = gh as in tamaziɣt
  • ṯ = th as in ṯiṬawin  
  • č = ch 

Traduction:

  • tafsut = spring ; ṯayri = love
  • izuran = root ; xarseɣ = think
  • sraweɣ = withered ; aɣiɣ = burn
  • tabrat = message ; urur = reborn

******

Arrif yasa ḏiha x-ujemma ḏ-in 
itsajjad xaneɣ, ibriɣen d tibriɣin 
ɣari tifridjas jar ṯiṬawin 
ma iḏwa netta nix neḏwa neččin ? 
teɣmid tanewwačt ag ṯfučt id-yurin
yused netta nix d-tafsut id-yusin ?  
***
Arrif war idji ɣa D-iḏurar 
Arrif war idji ɣa d-tiṣuḏar 
***
Arrif d ṯayri n w-ur inu 
tamaziɣt nnes ḏ-izran x ires inu 
Arrif ḏ remrah n temzi inu 
aqwar nnes d-tifawin x ṯiṬ inu 
Arrif ḏ-izuran sadu ḍar inu 
s-uṣurif ḏayes tariɣd ixef-inu 
***
Arrif war idji ɣa D iḏurar 
Arrif war idji ɣa d-tiṣuḏar 
***
a neč usiɣd, aqay ḏwiɣ 
ɣa tamziḏa nnes ḏayes iɣriɣ, 
a neč sraweɣ, a neč aɣiɣ 
iɣezran nnes rebda izi swiɣ, 
a neč xarseɣ, a neč ttebriɣ 
s ṯarja nnes s w-ass izriɣ 
***
Arrif war idji ɣa D iḏurar 
Arrif war idji ɣa d-tiṣuḏar 
***
tabrat-a i yinni texsex aɣirin, 
baba ḏ yemma, imezwura it-yeɣrin 
ɣari awar i w-ussan id yusin 
mara ixes w-akuč iḏayd ijjin
aD-kkex abriḏ n dčar it-awin 
ɣa ṯarja n w-urur Di tammurt-in 


Related Posts

Share This