ṯbaɣra ḏ učen – crow and wolf

May 5, 2019 by

Notes for reading:

 • x = kh  
 • ǧ = dg as in idǧuz 
 • ḏ = dh as in aḏrar/iḏwa 
 • ɣ = gh as in tamaziɣt
 • ṯ = th as in ṯiṭawin  
 • č = ch 

Traduction:

 • aɣyur = donkey ; učen = wolf
 • ass = day ; yarziz = wild rabbit
 • insi = hedgehog ; ajḍiḍ = a bird
 • asklu = tree ; itwassig = shine
 • azri = appearance ; ttidt = truth
 • ičḍa = smart ; ṯiɣit= knowledge

Dg ijan wass zič, tuɣa ijan wučen idǧuz iggur x tma n wbrid n tagant, yarzzu min ɣa yač war yufi ča. Izriṯ uyarziz isur ibad di rmageḥ nes, izrit yinsi isur ikmummc idwl d tčamma n isnnann.

inna wučen akad ixf nes : min ɣa ggeɣ rexxu, walu min ɣar čaɣ, aɛddis inu it jwjiw s raz.

ixzar zarmad, ixzar yaffus, izra ijj ṯbaɣra ɣars ijan ujqdid n wksum dg uqmmum tarzzu mani it ɣa ṯač, ṯbad ṯbaɣra x ijan usklu traja ad ttač.

učen ičḍa atas ičur s ṯiɣit d ṯilatin, yads ɣar ṯbaɣra nni mani ṯarsa uča inna as : ična wass nem a ṯbaɣra, mamač ṯadjid ?

texzar days ṯbaɣra, tarzam days aqammum, minzi ur tannum issawar kiḏs wučen.

Inna as wučen ṯanya i ṯbaɣra: ɛad ur zrigh ča n wjḍiḍ am čem di tagant a ṯbaɣra, twassigd s wazri di ṯfučt tubbarčant n arrič nem ṯarnyam tčuni.

ṯmiyyar ṯbaɣra azadjjif nes mahand ad isl i ṯawarin n wučen, issnta wučen dg wawar akd ṯbaɣra waxxa ur d xafs i tarri : azri nem isruba ighetter d iṯran sg ujnna, ma ṯiṭawin nem twariɣ daysant udem inu.

ṯbaɣra imɣar days wawar n wučen, ṯadraq afriwan nes, ṯekssi dg iḍarn nes, mača ɛad ɣars ačqdid nni n wksum dg ujqmim, umi yufa učen ad yiri iksastid mamač ɣars idjja dg uqmmum.

Inna as wučen i ṯbaɣra: snaɣ illa tassnad ad tɣanjd a ṯbaɣra, mača 3ammars war sriɣ i lɣa nem, mrri ufiɣ ad sreɣ i ṯmijja nem.

ṯassiwar ṯbaɣra akd ixf nes ṯennas, učen igga ayi čan attas assa i war dayi ggin ayṯma čal uya, atajjaɣ ad issar i ṯmijja inu.

ṯeksi tbaɣa iri nes dg ujnna tarzem ajqmim nes ad iwjwj: ɣaq, ɣaq, ɣaq uča iwda as d ujqdid nni n wksum sg uqmmum, iksit wučen dɣya isɣaryit uča issanta di tčri nes ad yarzu ma war itif ča n min ɣa yač naɣnit.

ṯbaɣra ɛad aqmmum nes yarzem, ɣaq, ɣaq, ɣaq, rami id tarra azdjjif nes ɣar tmurt, ṯufa učen iffaɣ tammurt yudf tnnɣnit.

uča tenna as ṯbaɣra: rid d ačqdid n wksum id imarɣ čiɣt, rid d tawarin n wučen ttidt.

Related Posts

Tags

Share This